תשובות רשב"א/חלק ה/קמב

סימן קמבעריכה

אבל מה ששאלת, על לוי שהקדיש מנה זה שנה, ויהיה הקרן והריוח להקדש, ולא ייחדו במקום מיוחד, רק שאמר בינו לבין עצמו, שיתן בעד המנה ההוא מנה וב' סלעים לסוף שנה. אם יקרא זה במקום מיוחד, ופטור מהמס? בזה אני אומר: שאינו פטור, לפי התקנה. שהרי לא ייחד, ואינו נמלט מדרכי הערמה.