תשובות רשב"א/חלק ה/קמא

סימן קמאעריכה

שאלת: הרי שכתוב בתיקוני המס: דהקדשות הנעשים עד ר"ח אייר, פטורין מהמס, ובלבד שיהיו עשויין כפי מה שכתוב בתיקונין אלו. מי שהקדיש נכסיו בסך ידוע עד ר"ח אייר, וייחד הממון ההוא במקום מיוחד, לעשות מצוה פלוני', יבא לפני הברורים ויודיע להם, קודם מסירת הודאתו להם וכו'. וראובן תוך זמן זה, הקדיש פקדון שיש לו מעבר לים ביד שמעון, ואמר בפני עדים: אני מקדיש ומיחד לצורך הקדש פלוני, כל אותו פקדון שיש לי ביד שמעון. וכל פקדונות שיש לי מעבר לים, כולם יהיו הקדש על פי התיקונין, קרן וריוח. ועכשיו יש בינינו אומרים: שזה ההקדש אינו פטור מהמס, שהרי כתוב בתיקונין: וייחד הממון ההוא, וצריך להגביה השטר או הממון, ולומר: זה יהיה הקדש ויש אומרים: שאין לך יחוד גדול מזה, כשאומר: מה שיש לי ביד פלוני, הכל הוא הקדש, שהרי הוא מיוחד

תשובה: הדין עם ראובן, לפי שמן הדין כל שהקדיש פקדון שיש לו ביד אחרים, ביתו שלו. וברשותו קרינן ביה ופטור בעל הממון שהרי אינו שלו. ועוד, שהוא פטור מעיקר התקנה, שזה כיון שהקדישו, כמיוחד ביד הגזבר דמי.