תשובות רשב"א/חלק ה/קלא

סימן קלאעריכה

עוד כתבת בזה הלשון: ואף אם נאמר שהוא כשר לעדות, אינו נקרא רשע עד חמס, ושהוא כאילו לקה לגמרי, או כאילו כפתוהו על העמוד. הודיעני אם הוא חשוד על השבועה, במקום דאיכא דררא דממונא ע"כ?

ואני לא ידעתי, מאין בא לך, הפרש והבדל בין חזרת האיש לכשרות לשבועה. גם מה שהזכרת בכאן, ועד חמס לא נתברר לי, דהא דקי"ל כאביי (בסנהדרין דף כ"ז ע"א) דלא בעי רשע דחמס. סוף דבר, לא יכולתי להבין עיקר השאלה הזאת, וענינה, כדי שאוכל לבא עליה לתשובתה.