תשובות רשב"א/חלק ה/קכט

סימן קכטעריכה

ומה ששאלת: בני העיר שקבלו עליהם בשבועה, טבח וסופר, שביררו להם עשרה בני אדם, פלוני ופלוני, שיסכימו עליו כולם או רובם. וקודם הסכמה שלהם, מת אחד מהם חייבין לקבל עליהם ברירה של ט', או לא?

תשובה: תמה אני בשאלה זו, אם קבלו עליהם שיבררו להם אותם עשרה טבח וסופר, ואם יחלוקו שילכו אחר הרוב, כמו שיראה מדבריך, דבר ברור הוא שאם מת אחד מהם, קודם שאמר דעתו, שהכל בטלים. ואם אמר דעתו ומת, רואין אותו כאילו חי הוא, ועומד במקומו ואיני מוצא בכאן מקום ספק.