תשובות רשב"א/חלק ה/קכח

סימן קכחעריכה

ומה שאמרת: שהסכימו הרוב לעונשו, וענשוהו, וכתבו וחתמו בחותם ידיהם. אם צריכים עדים זולתם, לחקור באותו כתב, או מביאין ראיה מכתיבתן וחתימתם? גם בזה נראה פשוט, שאין צריכים לעדים אחרים, דחותם ידיהם כפיהם, ומפיהם אנו חיים ומחייבין אותם. וכן בחותם ידיהם, שאין אתם צריכים, אלא לדעת על מה שהסכימו. והנה נודע מתוך כתיבתן וחתימתן.