תשובות רשב"א/חלק ה/קכז

סימן קכזעריכה

ומה ששאלת במ"ש בתקנה: ומי שיחקרו אחריו וימצאוהו עבריין על שבועתו; אם לא ימצאוהו עבריין ע"פ עדים כשרים, אלא עפ"י אשה או קרובים או באמתלאות, וע"פ תקוני הקהל, או לא? אומר אני, כי בזה, יש להסתפק, מפני שאמרו: ונמצא עבריין; ולא אמרו: ונמצא חשוד. ואין נמצא עבריין ע"פ אשה, ולא ע"פ קרובים, והאמתלאות. ומ"מ, אם יש חקירה לקהל על החשודין והעבריינין, באיזה ענין יודע להם, לפי תקנותיהם, העבריין והחשוד, נראה ודאי שגם בזה יהלכו ע"פ שהסכימו כולם, בתיקוני הקהל.