תשובות רשב"א/חלק ה/קכד

סימן קכדעריכה

עוד שאלת: מי שנשבע לפרוע לחבירו כך וכך לזמן פלוני; אם יכול לישאל על שבועתו, שלא בפניו?

תשובה אי אפשר לישאל, אלא בפניו. וכדאמרי' בנדרים (דף ס"ה ע"א). המודר הנאה מחבירו בפניו, אין מתירין לו אלא בפניו. ומעשה צדקיה, שלא כהוגן עשה. וכדעת הראב"ד ז"ל, אפי' בדיעבד אינו מותר. והוא שענשו הכתוב על כך, שנאמר: אשר בזית אלה, להפר ברית.