תשובות רשב"א/חלק ה/קא

סימן קאעריכה

ודין נאמנים, שהצבור ממנים לגבות את המס ולפקח על העם, הרי הם כשומרי חנם, ופטורי' מגניבה ואבידה. ופשיעה מיהא חייבין. לא חיישי': דילמא אתו לאמנועי. דאדרבה! הם המדברים, והם הרוצים להתמנות. ופעמים שקצת הצבור מוכרחים בדבר זה, בכל מקום ומקום. ומהאי טעמא, הוא דלא חשבינן ליה כשומר שכר, כאפוטרופוס שמינוהו ב"ד.