תשובות רשב"א/חלק ה/עט

סימן עטעריכה

עוד השיב: האשה שמכרה בנכסי (מלוה) [מלוג] בחיי בעלה, והוציא הבעל מיד הלקוחות, ואח"כ מת הבעל בחייה, הנכסים חוזרים ללוקח. [והכי איתא בירושלמי, ר"פ הכותב]. דגרסינן התם: מכר הוא, ומתה, הוא מוציא מיד הלקוחות. ובן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו, שהבן מוציא מיד הלקוחות. ואב שמכר בנכסיו בחיי בנו, שאינו מוציא מיד הלקוחות.