תשובות רשב"א/חלק ה/סא

סימן סאעריכה

ומה ששאלת על המקוה העשוי דרך גלגל, שקרוי סיניי"א, אם הוא כשר, אם לאו? לא ידעתי מה זאת שאלה! דכיון דממלאין בכדים הקשורין בגלגל, הרי זו שאיבה גמורה. ומהו שאובין שאמרו, אם אין זו שאיבה? צא ופסול אותו, שאין כאן מקום עיון.