תשובות רשב"א/חלק ה/יד

סימן ידעריכה

שאלת: אם מותר לעמוד בבהכ"נ לכבוד בני אדם. שהרי רשב"ג חשש לכבודו, ותקן שלא יעמדו בפני ר' מאיר ור' נתן, כדאיתא בסוף הוריות. וכ"ש הכא, במקום שכינה. ואם חייב לעמוד שם, מפני המחויב לעמוד, דבר תורה?

תשובה: אפילו בבהכ"נ, חייב אדם לעמוד בפני רבו, ואביו, ומפני ת"ח. ותניא נמי הכי, בברייתא שבהוריות, והתם בכל מקום קאמר, ואפי' בבהכ"נ ובתי מדרשות. ורשב"ג דעבד, לעצמו הוא דעבד. דאילו היה איסור לעמוד בפניהם בפני רשב"ג, לא היו מקפידין ר"מ ור"נ. דאדרבה, רשב"ג כדין עבד! ואף על פי שאסור לעמוד בפני אחרים, מפני רבו שאני. אבל בבתי כנסיות וב"מ (ובתי מדרשות), אם לכבדו ולקום מפני כל אדם, רשאי.