תשובות רשב"א/חלק ד/של

סימן שלעריכה

שאלת: ראובן ושמעון שהעידו בשטר חוב, ונתקיים עדותן. והלוה טוען: שראובן הלוה מעות לישראל ברבית קצוצה, והביא עדים על זה. והמלו' אומ': כי היו המעות של כותי, והיה שליח בדבר. וזכורני ששאלתי זה ממך בהיותי שמה, והשיבותני: כי אם המעות מכותי, שאינו פסול, והבאת ראיה מן התוספ'.

תשובה: איברא כל שהוא מלוה מעות של כותי לישראל, ברבית קצוצה, אינו נפסל בכך. וכן אפילו היה אפוטרופוס של יתומים, והלוה מעות היתומים ברבית קצוצה, אינו נפסל בכך. וכמדומה שכבר נשאלתי אני מבעלי הדין, שאתם דנים ביניהם, והשבתי. והריני כותב לכם את התשובה שהשבתי להם, וכן התוספתא בתשובה הבאה, אחרי זאת. (א"ה (אמר המגיה): התשובה שהשיב רבינו וכן התוספתא הובאה בב"י שם, שם בקיצור, והן ל"ו הובאה בב"י י"ד סימן קס"ט ארוכה מאר"ש).