תשובות רשב"א/חלק ד/שכט

סימן שכטעריכה

עוד, מי דחקו לתנא: דעליה; לאיסורא (יבמות דף ח). לימא דעליה, להיתרא, דאמר רחמנא: יבמה יבא עליה; אפילו במקום אחות אשה. וקא טרח מר לפרוקי', ואגב חורפי' לא עיין בה. דלקמן בעי לה ר"א בגמרא. וכלשון הזה אמרה ליה ר"א לר"כ: ממאי דהוי עליה לאיסורא, דלמא להיתרא, וה"ק רחמנא: ואשה אל אחותה לא תקח; ולא צרה שלא במקום: עליה. אבל במקום עליה, ב' מותרות. ופריק: א"כ לגלות ערותה דחדא, היכי משבחת לה. אי במקום מצוה, שתיהן מותרות. ואי שלא במקום מצוה, ב' אסורות.