תשובות רשב"א/חלק ד/שכז

סימן שכזעריכה

שאלת: הא דאמרינן בפ' החולץ (דף לה:): הכונס את יבמתו, ונמצאת מעוברת כו'. פלא לי, אמאי לא תני: נפסלה מן הכהונה, כיון שנבלעה לחייבי כריתות, שהרי אפילו מבעילת ספק, נפסלה לכהונה, מוהיא לא נתפשה ע"כ?

תשובה: ודאי כן הדבר, שפסלה מן הכהונה ומן התרומה. אלא בכונס לא צריכ' לי למימר, דפשיט'. אלא בחולץ אצטריכ' לר"י כדאית לי', ולר"ל כדאית לי', כדאי' בגמרא, וזה פשוט.