תשובות רשב"א/חלק ד/שכ

סימן שכעריכה

טרכונה

שאלת: בדין האשה ובעלה, או איש ובנו, אם משכנו זה לזה? באה השאלה בבילבול, ולא הביננו דרכה. אבל שורת הדין, שאין הלוה יכול להשכיר החצר לממשכן, ואסור משום רבית. והיינו חכירי נרשאי, כדאיתא בפרק איזהו נשך [דף סח ע"א].