תשובות רשב"א/חלק ד/ש

סימן שעריכה

עוד בפ' ד' אחין (דף ל): אמר רב אשי: זאת אומרת, יש זיקה. הנה פלא לי, אמאי נקט ג' אחים, בתרי נמי משכחת זה. כגון ראובן ושמעון נשואים שתי אחיות, וגרש ראובן ונשא נכרית. ואין לומר דנקט שלשה, לאשמעינן כרב אשי, דיש זיקה אפי' בתרי. הא ליתא! שהרי מ"מ, אפילו לרב נחמן דלית ליה זיקה, ואפי' בחד, תיקשי ליה: אמאי נקט ג', שהרי בתרי סגייא כדפרישית? ואי נקט ג', לאשמעינן למעוטי כנס ולבסוף גירש, וכר' ירמיה, הא כבר שמעינן לה בפרק קמא (דף יג), ע"כ.

תשובה: וודאי לרב אשי, ליכא לאקשויי כלל, מכמה אנפי. חדא, דאתא לאשמעינן דיש זיקה, ואפילו בתרי, כדאיתא בגמ' בהדיא. ועוד, דבין לרבא בין לרב אשי, מיתה מפלת, ולא נשואין הראשונים. ובכנס נכרית, ולבסוף גירש נכרית, משרא שרייא, בין לרבא בין לרב אשי, וכדכתיבנא לעיל. והלכך לא אפשר למנקט תרי, אלא תלתא. אבל רבא אפשר למיתני שנים. אלא דניחא לתנא דמסדר מתנייתא, למנקט לה בשלשה, משום הדרא דכוליה פרקין, דנקט לכולהו בבי בשלשה. והיינו נמי דבר"פ דנקט ארבעה אחין, דייקינן בגמ': א"ה, תלת נמי? כלומר: מאי שנא, דתני הכא סידורא דכוליה פרקין, לינקט לה בשלשה, אי לאו דארבעה אצטריכא ליה למתני.