תשובות רשב"א/חלק ד/רפג

סימן רפגעריכה

ולענין מה ששאלת, בתבשיל שהגיע למאכל בן דרוסאי, מהו ליתן אותו לכתחלה, בתנור משחשכה?

תשובה: בין ע"י (על ידו), בין ע"י נכרי, אסור, ואף על פי שהתנור גרוף וקטום. ולא התירו אלא במשהה בלבד, וכדברי קצת הגאונים גדולי ישראל. והר"ם ז"ל מכללם. אפי' השהוי בתנור, אפי' גרוף וקטום, אסור, ואפילו נתבשל כל צרכו, אם מצטמק ויפה לו. והתבשילין שאדם נותן אותם בתנור מע"ש לשבת, מצטמק ויפה לו, ולהצטמק נותנין אותו בתנור. ומ"מ ליתנו בתנור לכתחילה, אסור לדברי הכל.