תשובות רשב"א/חלק ד/רסה

סימן רסהעריכה

טורטושא.

שאלת: מי שנדוהו, ומת בנדויו. אם יכולין להתיר נדויו לאחר מיתה, אם לאו? והארכת בזה הרבה.1

תשובה: נראה שמתירין, מההיא דר"א, שעמד ר"ע על רגליו, ואמר: הותר הנדר, הותר הנדר, ואף על פי שדחית, ואמרת: שהותר הנדר קודם פטירתו קאמר; הא ליתא! מדקאמר: עמד ר"ע, ואמר: הותר הנדר; והיה לו לעמוד עכשיו, ולומר כן. וכי לעדותי, היו צריכין בודאי, אילו התירוהו מחיים, וחיה לאחר מכאן. ובאו תלמידיו ללמוד לפניו, כבר הודע לכל שהתירו נידויו. אלא ודאי, עכשיו הוא שהתירו לו, והותר הנדר עכשיו קאמר. ואף כן, שמעתי שאמרו לי משמו של הר' ר' מאיר אבואלעפייא ז"ל (הרמ"ה). ודייק לה מההיא דר"ע.