תשובות רשב"א/חלק ד/רנה

סימן רנהעריכה

ומה שאמרת: שהנודר מבגד אדום, ונזדמן לו בגד אדום, וצבעו צבוע, שהוא מותר. אבל הנודר מבגד שירד לאדום, אסור אף על פי שצבעו צבע אחר. ונדייקתה לה, מההיא דגרסי' בפ' הנודר מן המבושל (נ"א ע"א): הנודר מן היורד בקדרה, אסור ביורד לאלפס שכבר ירד לקדרה, קודם שירד לאלפס. אמת הוא זה.