תשובות רשב"א/חלק ד/רנב

סימן רנבעריכה

ומה ששאלת ג"כ, איך נותנים זמן על פי אשה, ומנדין אותו, דדילמא תשכח: נשים דעתן קלה עליהן. לא ידעתי מה זו שאלה. דמה לי איש, מה לי אשה. חזקה אפילו אשה, מימר אמרה לו. שאין האשה עשויה נמנעת, ממה שאמרו לה ב"ד, שאין דעתן קלה כל כך.