תשובות רשב"א/חלק ד/רנ

סימן רנעריכה

שאלת: למאן דבעי בעירובי תבשילין, שני תבשילין, מהו לערב בגבינה, ונאמר שהוא כמבושל, משום דמליח הוי כרותח? ואמרו חכמי המערב: שאם פרפר ביצה על גבי מלח, הוו כשני תבשילין.

תשובה: נראה ודאי, שאין זה צריך לפנים, שהמפרפר ביצה ע"ג מלח, שיהיה כשני תבשילין. שאפי' תאמר שהגבינה שנתן לתוכה מלח, הרי היא כתבשיל, מ"מ המלח אינו נעשה תבשיל שני ע"י הגבינה, דפרפר ביצה על (ידי) [גבי] דגים אמרו. אבל [על] גבי מלח, זו לא שמענו, וכטעות סופר הוא.