תשובות רשב"א/חלק ד/רמד

סימן רמדעריכה

שאלה: מי שקידש את האשה על ידי שליח, שעשאו בעדים. כשבא לכנוס, רשאי לחזור ולקדש ולברך עכשיו על קידושין אלו, ברכת אירוסין פעם שנית, הואיל ואין זו ברכת הקידושין? שאין מברכין: אשר קדשנו לקדש את האשה; כדרך שמברכין על שאר המצות, כמניח תפילין, מתעטף בציצית, או לא?

תשובה: דבר ברור הוא זה, שאינו חוזר ומברך, ואם חזר ובירך, ברכה [לבטלה] היא, שכבר בירך. ואף על פי שאין מברכין: אקב"ו לקדש את האשה; מ"מ לא נתקנה, אלא על האירוסין, וזו כבר נתארסה, ונתקדשה קידושין גמורין, ע"י שליח. וזה דבר ברור הוא. הכותב, דורש שלומך. שלמה ב"ר אברהם זלה"ה, בן אדרת.