תשובות רשב"א/חלק ד/רמא

סימן רמאעריכה

מונטוסון.

שאלת: ראובן היו לו קרקעות, ובאו שמעון ולוי ויהודה לקנות ממנו פירות הקרקעות של שתים וג' שנה, בסך ידוע. וכן עשה. ועכשיו, עמד ראובן ותבע את לוי כל דמי מכר הפירות. ואמר, כי הוא נכנס לו קבלן על הכל, כדי שלא יצטרך לחזור אחר כל אחד ואחד מהם. ולוי השיב: כי לא נעשה לו קבלן על האחרים, אלא על חלקו. הדין עם מי?

תשובה: זה דבר ברור הוא, שהרי לוי כופר בכל, ואומר: כי לא נתחייב לו מעולם על חביריו כקבלן, ונשבע היסת ונפטר.