תשובות רשב"א/חלק ד/רלח

סימן רלחעריכה

בושלאדון.

אמרת: כיון דקי"ל כר"י, קידושין (דף ע"א ע"א), דאמר: עתידין ממזרים ליטהר, לעתיד לבא. למה אמרו: צדקה עושה הקדוש ברוך הוא עם ישראל. משפחה שנטמעה, נטמעה. ומאי נפקא מינה, דאפי' ממזרים ידועים מטהרים.

תשובה: דברים אלו, דברי אגדה הם. ועוד, דמנין לנו דמשפחה שנטמעה, אתיא כר' יוסי. דילמא כר"מ. ועוד, דהתם נמי אמרינן: דכגון אלו, אליהו בא לרחק ולקרב.