תשובות רשב"א/חלק ד/רלז

סימן רלזעריכה

טוליטולה לרב ר' יהונתן האשכנזי.

שאלת: הא דאמרינן התם בפ"ק דב"ק (ו ע"א), גבי ההיא דאמר רבא: לאתויי בורו המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה. לעולם, דאפקרינהו, ולא דמי לבור. מה לבור, שכן מעשיו גרמו לו, תאמר בהני, שאין מעשיו גרמו לו. שור יוכיח! מה לשור שכן דרכו לילד ולהזיק? בור יוכיח! אמאי לא פרכינן: מה לשור שכן ממונו, דתו לא מצי למימר בור יוכיח.

תשובה: על זה העברת עיניך, דבור כממונו הוא, שכן עשאו הכתוב כממונו. והיינו תחלת משא ומתן שבגמרא. וכדאמרי': אי דאפקרינהו, בין לרב בין לשמואל, היינו בור. דמאי שנא בור, דתחילת עשייתו לנזק, וממונך, ושמירתן עליך. האי נמי, תחילת עשייתן לנזק, וממונך, ושמירתן עליך.