תשובות רשב"א/חלק ד/רלו

סימן רלועריכה

מינטסון (שמא צ"ל: מונטוסון).

שאלת: שטר שכתוב בו: בלא שום תנאי, ושיור בעולם; ואין כתב ידו יוצא ממקום אחר. ועכשיו אמרו העדים: כתב ידינו הוא זה, ותנאי היה דברינו. אם נאמנים, כיון שאין כתב ידן יוצא ממקום אחר, אם לאו? ואמרת: כי לדעתך, אינן נאמנים, כיון דמכחשי שטרא.1

תשובה: כדין אמרת, דיותר הוא זה משטר אמנה. כי יותר אלו מכחישים עדותן לגמרי, ומשימים עצמם רשעים, ומעידין עדות שקר. שכבר העידו: שהיו דבריהם בלא שום תנאי. וא"כ עכשיו שאמרו: שהיו דבריהם תנאי; עדות שקר מעידים בעצמם. וזה נראה לי ברור.