תשובות רשב"א/חלק ד/רלא

סימן רלאעריכה

טוליטולה. לרב שלמה.

כתבת: כיון דקי"ל דעדי הגט אין חותמין זה שלא בפני זה, אם נתקיים עד אחד מהם בשני עדים, והשני לא נתקיים אלא בעד אחד על פה, הנאמר שנצרף חתימת העד שנתקיים, לעד שמעביד על פה? שהרי הוא כאילו מעיד עליו. שהרי נודע, שאם לו חתם בפניו, שלא הי' הוא חותם. וכענין שאמרו בכותי, דאי לאו כותי כשר הוא, לא הוי מחתים ליה מקמיה.

תשובה: אין הנדון דומה לראיה, דהתם, אינו אלא לדעת שהוא כשר, מדוקדק ובקי במה שכתוב, ושהחזיקו בו את הכותים. ומשום הכי, מכשרינן ליה, אפילו בעד אחד ישראל שהחתימו בעדו. אבל בקיום חתימתו לא מתכשר, אלא בקיום על פה, שמעידין בפירוש על חתימתו זו, [או] בשנתקיים חתימתו מתוך כתיבת שטרות אחרים.