תשובות רשב"א/חלק ד/רכט

סימן רכטעריכה

טורטושה.

שאלת: מנודה שמת בנדויו בארץ ישראל, אם ב"ד יכולין להתירו לאחר מיתה, כדי להתעסק בו, אם לא? ומצאתי לר' מאיר שכתב, דמתירין לאחר מיתה, מההיא דר' אליעזר, דעמד ר"ע על רגליו ואמר: הותר הנדר, הותר הנדר.

תשובה: כן נראה בעיני פשוט, כדברי הרב ר' מאיר ז"ל, ומההיא דרבי אליעזר. ועוד, דלהתעסק בו, פשיטא! דאי לא נתעסק בו, היוטל לפני כלבים. וסוקלין את ארונו; בלבד אמרו. ועוד, לאחר מיתה אינו נהנה בכלום, שתאמר שאסור לההנותו. וכן, המתעסקין, במצותן הן מתעסקין, ואינן נהנין ממני. חדא, שכבר מת. ועוד, דאפילו בחיי דומיא דמת, דאין נוטלין ממנו שכר (מיתה) [מותר], דומיא דמחזיר לו אבידתו.