תשובות רשב"א/חלק ד/רכב

סימן רכבעריכה

עוד בפ' כיצד (י"ח ע"ב). אילימא לרבנן, השתא יבם ואח"כ נולד כו'. פלא אמאי לא שני ליה: דלא זו אף זו קתני?

תשובה: אה"נ. ורב פפא נמי הכי קא פריש לה. אלא אורחא דתלמודא הכי, דכל חד מינייהו מפרש כי היכי דמתחזי ליה טפי. ורבי הושעיא לא מתחזי לי' לאוקמי יתורא דמתני', בלא זו אף זו, כל היכא דמצי למימר דאיתא לצריכותא. ורב פפא נמי, אי לאו דאקשוה מתניאתא הכי, הוה מפרש לה למתני'. אלא משום מתניאתא דאקשוה אוקמה בלא זו אף זו.