תשובות רשב"א/חלק ד/ריח

סימן ריחעריכה

שאלת: הא דאמרינן בפ' כיצד, יבמות (י"ז ע"ב), דפריך בתלמודא: יבמתו שמתה, מותר באחותה. באחותה אין, באמה לא. פלא, שהיה מצי לשנויי, דאתיא כמ"ד יש זיקה. ע"כ.

תשובה: אין הכי נמי. אלא דעדיפא מיניה שני ליה, דאפילו תמצא לומר דאתיא כמ"ד אין זיקה, ולומר דבחד אחא כ"ע מודו, לא היא. ואי משום הא, ל"ק. דה"ה לאמה. ואיידי דתנא רישא וכו'.