תשובות רשב"א/חלק ד/ריז

סימן ריזעריכה

שאלת: שטר יצא לפנינו, וכתוב: שעבדתי לך מקרקעי אגב מטלטלי. ויש מי שאומר: דלא נשתעבדו לו הקרקעות כלום, לפי שלא שעבדם אלא אגב מטלטלי. ויש מי שאומר: שזה נראה כטעות ידי סופר. ועוד, דמן הסתם כל נכסיו משועבדין לו. הדין עם מי?

תשובה: הדין עם זה השני שאמר כהלכה. דאפי' אין כתוב בו אחריות, הא קיי"ל דאחריות ט"ס הוא, וכ"ש זה, שכבר פי' שהוא משעבדן לו. ואף על פי שאמר שהוא משעבדן לו אגב מטלטלי, לא גרע השעבוד [מן] סתם. שאילו לא היו הקרקעות משועבדין מן הסתם, אא"כ פי' הי' בדין לומר: שלא נשתעבדו עכשיו, לפי שלא שעבדם לו כראוי. אבל עכשיו, שמן הסתם משועבדין, אף כשאמר אגב מטלטלי, לא אמר שלא ישתעבדו, אלא מן דין אגב, והלכך, כל שעבוד זה מהכא, הרי נשתעבדו לו ממילא. ועוד, כי זה ודאי נראה כטעות ידי סופר דמי. איכא מ"ד, דלא ידע שאין קונין מטלטלי אג"מ [צ"ל שאין קונין מקרקעי אגב מטלטלי]. אלא ודאי, טעות ידי סופר הוא, לגבי שעבוד הקרקעות מיהא.