תשובות רשב"א/חלק ד/רה

סימן רהעריכה

שאלת: עשרה בני אדם שאכלו בסעודת שדוכין, מהו. שיברכו: שהשמחה במעונו?

תשובה: אין מברכין בשדוכין, ולא אפילו בסעודת אירוסין, דדילמא הדרי בהו, כמעשה דרבינא. וכבר אמרו בגמ' (כתובות דף ח): מעיקרא מאי? אמר רב פפא: מכי רמו שערי באסיתא, וא"נ בשטרתו והכינו צורכי חופה, דמעתה הוא התחלת החופה והשמחה. וכדאמרינן התם, דרב פפא בריך משעת אירוסין, משום דטריח ליה.