תשובות רשב"א/חלק ד/קצג

סימן קצגעריכה

מונטוסון.

שאלת: שטר שכתוב בו נאמנות, בין ממנו בין מיורשיו, אם יועיל אפי' לגבי יתומים, כדעת ר"ח והרב אלפסי ז"ל אם לאו? ומה אני בו?

תשובה: כבר עמדת על מה שכתבתי אני, בפרק הכותב. ומה שתרצתי, במה שהקשה הר"ז הלוי ז"ל. ושם סמך על אותה ראיה שהביא לסתור דברי הרב ז"ל. ודעתי נוטה לדברי ר"ח, והרב אלפסי ז"ל. וכמדומה לי, כי גם מורי הרב ז"ל סובר כן. גם כמדומה אני, שאף הרמב"ן ז"ל סובר כן, בגיטין בר"פ הניזקין.