תשובות רשב"א/חלק ד/קצ

סימן קצעריכה

פירפינאן.

שאלת: אם יכול אדם להפך שבועתו? מי נימא דאין מהפכין בשבועה, שהיא כעין דאוריי', או לא?

תשובה: זו מחלוקת גדולה היא, והרב אלפסי ז"ל והגאונים זכרונם לברכה, כך הסכימו: שאין מהפכין, אלא בשבועת היסת בלבד. וכן הסכימו רבותי נוחי נפש, וכדעתם דעתי. ויש לי ראיה מכרעת לפי דעתי, אלא שאין זה מקום אריכות. ולא עוד אלא שאפילו בהיסת אין מהפכין מתובע לנתבע, אלא מנתבע לתובע1