תשובות רשב"א/חלק ד/קפט

סימן קפטעריכה

עוד שאלתם: ראובן שבא לקיים שטרו, והעדים שהביא לקיימו אומרים: שאין מכירים בחתימת עדי השטר, אם הוא כתיבת ידם אם לאו. אם יכול הגזבר לענוש לבעל השטר, אם לאו?

תשובה: מה זו שאלה. אם כל מי שאינו יכול לקיים שטרו, ענוש יענש, רבו העונשין ומיקרען כמה שטרי בשוקא. ולא עוד, אלא דשטר שאינו מקוים, כשר הוא דבר תורה, דקיום שטרות דרבנן הוא. דאי מדאורייתא, קיום שטרות לא בעי, כדאיתא בשמעתתא קמייתא דגיטין (ג).