תשובות רשב"א/חלק ד/קפח

סימן קפחעריכה

לב"ד שבסרקוסטה.

שאלתם: שטר שאינו הוא מכתיבת סופר מתא, אם הוא פסול אם לאו, מדין התלמוד?

תשובה: דבר ברור הוא, שאינו פסול, אא"כ התנו בני העיר בכך.