תשובות רשב"א/חלק ד/קפד

סימן קפדעריכה

טוליטולה. לרב ר' יהונתן האשכנזי.

אמרת: דמההיא דאמרינן התם, בפ"ק דבבא קמא (י"ד ע"ב), אלא אמר רבא: שוה כסף, ולא כסף עצמו, והני כולהו כסף נינהו. משמע: דב"ד נזקקין לשטרות.

תשובה: תחילת כל דבר יש לך לדעת, דלא גרסינן באותה הלכה שטרות כלל, וגירסא משבשתא היא. וכן כתבו בתוספות, וכן כתב ר"ח ז"ל. דלא גרסי' אלא עבדים ושפחות, דשטרות לא מצינו בשום מקום, שיהיו נקנים בכסף. ואפילו להך גירסא, לא משמע מכאן מידי, להך דקאמרת. דמשום דקתני שוה כסף, דייקי': למעוטי מאי? למעוטי כל שאין לו אחריות, בין שטרות בין שאר מטלטלין בנזיקין. ולא למימרא דבעלמא גובין מן השטרות, דכי אצטריך למעוטי בנזיקין, לא אצטריך אלא בשאר מטלטלים.