תשובות רשב"א/חלק ד/קפג

סימן קפגעריכה

ומה שאמרת, בנשבע שלא יעשה דבר פלוני, ושבועתו שלא ישאל עליה לחכם, דנשאל לחכם על השניה, ואחר כך על הראשונה.

תשובה: אמת הוא, ששתי שבועות אלו כבר חלו. ואינו דומה לההיא דאומר: קונם שאיני נהנה לפ' (נדרים צ' ע"א), ולמי שאשאל עליו, דנשאל על הראשונה, ואח"כ נשאל על השניה. דהתם, היינו משום דשאלה דחכם, אינו מתיר שיחול הנדר. ועוד דאדרבה, אם היה נשאל על השבועה הראשונה תחילה, היה עובר על שבועת ביטוי, שנשבע שלא ישאל עליה.