תשובות רשב"א/חלק ד/קפא

סימן קפאעריכה

מיורקא.

ולענין מה ששאלת, במעי היוצא מתחתית הזפק, ונמתח עד הקרקבן, וניקב במשהו. אם נידון כדקין, ונקיבתו במשהו, או כקרקבן?

תשובה: ולענין נקב, מה בין דקין לקרקבן? והא זה וזה, נקיבתו במשהו. ושמא כזפק אתה רוצה לומר, דאין נקיבתו במשהו, אלא לגו, דהיינו כל מקום שנמתח עם הוושט, אף אם היתה הכונה בכך, נראה ודאי שהוא כדקין, ונקיבתו במשהו.