תשובות רשב"א/חלק ד/קפ

סימן קפעריכה

מונטוסון.

שאלת: על מה שהשבתי לך, דאין לאסור נגיעת הכותים בשלנו. אלא ביין, מפני שדרכן לנסך בשכשוך, אפי' שלא בפני ע"ז. אבל שאר דברים אין דרכן בנגיעה, אלא בשחיטה או בתקרובת ששוברין לפניה, או שמכניסים לה לפנים מן הקלקלין. ולפיכך, אין לחוש לנגיעה שלהם. וחזרת עתה ואמרת בשבירה מיהא נחוש בשלנו, במה שדרכן להקריב מיהא בשבירה.

תשובה: אני כבר כתבתי לך, שאפילו בשלהם אין חוששין אלא בניסוך, ואי נמי בשחיטת מין שלהם. הא אפילו שחיטת סתם נכרי, אינה אסורה בהנאה, שאין מחשבת נכרי לע"ז, אלא במינין שלהם. ושנינו ע"ז (דף כט:): בשר הנכנס לע"ז, מותר, והיוצא אסור שאין דרכן לשחוט ולשבר אף בשלהן, אלא בפניה או להכניס לפניה בתקרובת, בשעה שהכניסוה לפנים מן הקלקלין, אלא במין שסתם מחשבתו בשעת שחיטה לע"ז. אבל בשבירת שאר דברים, אפילו במקום (במינים) שלהם מותר, זולתי בשחיטה, שכן עבודה שלהם.