תשובות רשב"א/חלק ד/קעט

סימן קעטעריכה

שאלת: ראובן שמשכן בית לשמעון לעשר שנים, ובנכיית' כל שנה ושנה, וחזר ראובן ושכרו משמעון בעשרה דינרים בכל שנה. אם מותר ליקח אותו שכירות, או לא?

תשובה: הא ודאי אסור, והיינו נרשאי דאמרו בפ' איזהו נשך (דף סח). אבל אם קבל כבר השכר, צריך תלמוד אם הוא רבית דאורייתא, ויוצאה בדיינין. גם אם הוא דרבנן, אם מנכין מן החוב כנגד אותו שכר. אלו דברים ארוכים, ויאריך המכתב עליהם. אלא שאני כותב לך דרך קיצר, לפי דעתי, שאינה רבית גמורה, אלא כרבית דאינה יוצאה בדיינים. וכל שאינה יוצאה בדיינים, אין מנכין, דכל סליקו אפוקי בלא זוזי, אפוקי מיניה הוא.