תשובות רשב"א/חלק ד/קעה

סימן קעהעריכה

אושקה.

שאלת: ראובן תובע משמעון מנה שהלוהו, ושמעון משיב: פרעתיך. וראובן התפיס על זה, שבא אצלו מנה שהיה לשמעון ביד כותי אחד. האם נאמר: הרי אותו מנה שהתפיס, כאילו בא לידו ונשבע, שכך היה חייב לו שמעון? או נאמר שעדיין הוא כמוציא מחברו כדמעיקרא, ועליו להביא הראיה?

תשובה: דבר ברור הוא זה, דעדיין הוא כדמעיקרא, ושמעון נשבע היסת ונפטר. ולא עוד, אלא אפי' תפס הוא, עצמו מנכסי שמעון, לאחר שטען שמעון שפרעו, אם תפס בפני עדים, מוציאים מידו. כאותה ששנינו בר"פ בבא מציעא (ו' ע"א) גבי תקפה אחד בפנינו, דאי צווח, מוציאין אותה מידו.