תשובות רשב"א/חלק ד/קעא

סימן קעאעריכה

אושקה.

שאלת: ראובן ושמעון שירשו קרקע, וירד שמעון ואכלו שני חזקה, וטען: לקוח הוא בידי, נאמו כשאר המחזיקים, או לא?

תשובה: כבר כתבתי לך למעלה, שאם יש בו דין חלוקה, וירד אחד מהן ואכל את כולה, על זה יש שתי לשונות בפרק חזקת הבתים, והרב אלפסי ז"ל פסק כלשון שאמרו שיש חזקה.