תשובות רשב"א/חלק ד/קע

סימן קעעריכה

עוד שאלתם: אם קטנה, ואביה ירא שמא יסיתנה בעלה בדברים, שתמחול לו כתובתה או מתנתה. אם יכולין ב"ד להשביעו, שלא יגרום בשום צד לבטל או לגרוע שום כח וזכות מכתובתה ומתנתה?

תשובה: שבועה זו לא מצינו בשום מקום, ואם האב סומך על השבועה, תשביע (שמא צ"ל: ישביעו) את הבת שלא תמכור ושלא תמחול. אבל להשביע את הבעל אינו מן הדין, אא"כ רצה הוא לישבע, כדי לפייס דעת חמיו. ואם האב חושש לדבר זה, יש לו דרך אחד, ישר מזה.