תשובות רשב"א/חלק ד/קסב

סימן קסבעריכה

אושקה.

שאלת: ראובן לקח שדה מכותי, והחזיק בו שני חזקה טובא. ואח"כ, מכרה ראובן לשמעון, והחזיק בה שני חזקה. ובא כותי אחר, וערער עליה. ושמעון ירד לדין. ומנה מורש' לדין עמו בערכאות הכותים. והורידו בערכאות את הכותי לתוכה. ועכשיו, בא שמעון והעמיד את ראובן בדין, לפצות את השדה1 והשיב ראובן: הואיל והחזקתי בה הרבה, ואתה ג"כ החזקת אחרי, והכותי אנסה ממך, איני חייב באונסין, עד שיוציאנה ממך בדין. ועוד, שאתה פשעת בשלא באתה, אתה או המורשה שלך, ליום אשר קבעו לו אנשי המצר. הודיעני: הדין עם מי?

תשובה: הדין עם ראובן. שכל שלא הוציא מתחת ידו בדין, אינו חייב באחריותה, שלא יקבל על עצמו אחריות האונסין. ועוד, שאם הורידו2 החצר בתוכה, מחמת שלא בא ליום שקבע החצר, הוא גרם ההפסד, ולא קבל עליו אחריות הפשיעות. ולא עוד אלא אפילו הוציאה הכותי, מחמת שטען שהיא שלו, והביא עדים כותים על זה, אם לא קבל ראובן אחריות מפורש, אפילו אם יוציאנה מידו בדיני האומות, אינו חייב באחריות בזה. וכדאמרינן בפרק חזקת הבתים (דף מה ע"א): גמרא: האומנים והשותפים מכריז רבא, ואי תימא רב פפא, דסלקין לעילא, ודנחתין לתתא. האי בר ישראל דזבן תמרא לישראל חבריה, ואתא כותי וקא אניס ליה מיניה כו', כדאיתא התם. ואסיקנא אמימר: דלא בעי לפצויי. מ"ט דמידע ידע, דסתם כותי אנסא הוא כו'. והלכתא כאמימר.