תשובות רשב"א/חלק ד/קנו

סימן קנועריכה

ומה שאמרתם: שלא נכתב עדיין שטר ההודאה. ושאלתם: אם יש להוסיף עוד בשטר ההודאה, כדי שיהא ממנה ראי' ביד שמעון, כשיתבע את השדה מלוי? אומר אני: שאם הוסיף בשטר ההודאה כן: ולא יהא רשות בידי לעולם לטעון: שחזרתי וזכיתי בשדה זו, מכח מכר או מתנה שמכרתו או שנתנו לי רחל הנז' או אחד מבאי כח ראובן בעלה הנז', אא"כ אברר טענתי בשטר או בעדים כשרים. אם הוסיף וכתב כן, לא יוכל לחזור ולטעון שום דבר.