תשובות רשב"א/חלק ד/קנה

סימן קנהעריכה

לסרקוסטה.

שאלתם: ראובן נפטר לב"ע. ועמד חנוך בנו, ונתן כל נכסי עזבון ראובן מורישו לשמעון, מקרקעי ומטלטלי. ובכלל נכסי ראובן הי' שדה ידוע מאבותיו. ואחר מתנה זו, נתנה לו רחל אלמנת ראובן אותו שדה ללוי. והאלמנה לא נשבע' שבועת אלמנה, וב"ד לא עשו לה גוביינא. אח"כ עשה לוי שטר הודאה לרחל בקנין. וכך כתוב בו: מחמת שאני מודה הודאה גמורה: שאותו שדה שהוא בתחום פ*לוני, שמצריו כן וכן, היה של ראובן הנזכר. ואחרי מותו נתנו לי רחל אלמנותו (אלמנתו) והריני מודה בפניכם: שעל מנת כן וכן נתנתו לי. והריני מודה שמכח המתנה בלבד ירדתי לתוך השדה הנז*כר. וקנינו מלוי לרחל. ולוי מחזיק בשדה, ולא עלו לו עדיין שני חזקה. הודיעני: שטר הודאה זה, אם הוא עדות לשמעון ששדה זה היה של ראובן, אם לאו? ואם יצטרך שמעון ראיה אחרת? ואם יצטרך שמעון לעשות מחאה תוך שנים, אם לאו?

תשובה: הודאה זו גמורה היא. ומעתה אין יכול לוי לטעון שלא היה של ראובן, שכבר הודה. אבל צריך שמעון לעשות מחאה תוך שלש. מפני שיכול לוי לטעון: חזרתי ולקחתיו משמעון כשנודע לי שאינו של רחל, אלא של שמעון. או מפני שהיה לשמעון תביעה עליו, לקחתיו ממנו, דאמינא: אזבון דינאי.