תשובות רשב"א/חלק ד/קנ

סימן קנעריכה

לגירונ"ה.

שאלת: במקדיש נכסיו סתם, אם לא יהיה לו בן זכר. ונסתפקת במקדיש נכסיו סתם: אם נדון אותו להקדש בדק הבית, ויש לו פדיון כדשמואל (ערכין כ"ט ע"א), או נדון אותו להקדש עניים?

תשובה: הדבר ברור: שאינו אלא הקדש עניים. לפי שעכשיו אין אדם2 בהקדש בדק הבית. ואין לך בדברים אלו אלא מקומן ושעתן. וכמו ששנינו בפרק אלו מותרים (י"ח ע"ב): הרי אלו עלי כתרומה. אם כתרומת הלשכה נדר, אסור. ואם של גורן, מותר. אם סתם אסור דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר: סתם תרומה ביהודה אסורה, ובגליל מותרת. שאין אנשי גליל מכירין תרומת הלשכה. סתם חרמים ביהודה מותרין, ובגליל אסורין. שאין אנשי גליל מכירין חרמי כהנים ומיהו, אם פי*רש עכשיו ואמר: לכך נתכונתי, הכל לפי פירושו. וכדתנן (שם (פרק אלו מותרים י"ח:)): סתם נדרים להחמיר ופירושן להקל.