תשובות רשב"א/חלק ד/קלח

סימן קלחעריכה

ומה ששאלת: שטר הקנאה או חוב שאין כתוב בו: מעכשיו אלא סוף1 השטר. כגון: וקנינא מפ*לוני לפ*לוני על כל מאי דכתוב ומפורש לעיל, קנין שלם מעכשיו. הואיל ומעכשיו2 זה הועיל להוציאו מדין האסמכתא, או לא?

תשובה: דבר ברור אני רוא' כאן: דמעכשיו נשתעבד או נתחייב לו. שהרי העדים מעידים: דקנין שלם קנו ממנו מעכשיו. ועו': דכל קנין סודר מעכשיו הוא: דאי לא [לא] קני. דהא סודרא למריה הדר, כדאיתא בנדרים פרק השותפין (מ"ח ע"ב).