פתיחת התפריט הראשי

סימן קלועריכה

שאלת: המוכר שט"ח לחבירו, וחזר ואמר: עיינתי בחשבוני, ולא פש לי ולא מידי גבי לוה. מי מהימן? לפי שמצאתי מי שכת': שאינו נאמן, ואף על פי שמחזיר לו מעות שקבל ממנו. ותמהת: אמאי לא מהימן, במיגו דאי בעי מחיל?

תשובה: אנן קי"ל כמאן דדאין דינ' דגמרי, ומוכ' שט"ח וחזר ומחלו, משל' את הכל. ואפי' מכר שטר של אלף במנה, משלם אלף. דמשום מזיק אנו מחייבים אותו. דבריא היזיקא. והיינו דאמרינן בפרק הכותב (פ"ו ע"א): דמאן דדאין דינא דגרמי, משלם ככשורא לצלמי. והילכך לנדון שלפנינו: אינו נאמן. דאין כאן מיגו. דאילו מה שאומר דלא פש ליה מידי גבי לוה, לא משלם אלא מה שנטל. דממכרו אינו ממכר. ומנה שלקח בלבד הוא שמחזיר. ואילו מחלו, משלם את הכל. והילכך: אין כאן מיגו.